Register now

18 May 2022 12:00-17:00Rena Hav

Matavfall och lantbruk - resurser i det lokala energisystemet

2023 träder de nya och mer ambitiösa kraven på insamling av matavfall i kraft. Nästan samtliga komuner i Västra Götaland – och hela landet – står då inför en stor utmaning av hur målen ska nås. Samtidigt är vårt lantbruk satt under hård press med ökade energipriser och volatilitet och konkurrens från andra delar av EU. En möjlig lösning för att adressera båda dessa utmaningar ligger i en ökad produktion av biogas.Matavfall och gödsel satt tillsammans ökar inte bara närings-återvinningen och det lokala kretsloppet, de båda substraten gynnar också varandra i rötkammaren och ökar produktionen av biogas. Att få till en välfungerande logistik och hållbar affärsmodell kräver dock samverkan och gemensam förståelse mellan en bredd av aktörer. Risken är annars stor att matavfallet inte blir den lokala resurs som det är, och att hanteringen faller mellan stolarna.

Samhället är i stort behov av ökad lokal och förnybar energiproduktion. Rätt använd kan biogas bidra till omställning inom sektorer som är både energikrävande och har svårt att elektrifieras. Ökad produktion av biogas avlastar således behovet av både effekt och el, en stor utmaning för kommuner och regioner som vill fortsätta växa.

Under våren har Sweco på uppdrag av länsstyrelsen genomfört en kartläggning av matavfallet, dess hantering och logistik. Med detta som utgångspunkt diskuterar vi olika aktörers möjligheter och utmaningar kopplade till biogsproduktion.Din kompetens behövs för ett givande samtal!


Program

kl 12.00 - 13.00     Lunch på Rena Hav

kl 13.00 - 14.30     Föreläsningar

                                    Matavfall i Fyrbodal 

                                   - nuvarande hantering och framtida möjligheter, 

                                   Ida Helander, Hållbarhetsspecialist Sweco

                                   Industriell och urban symbios 

                                  - svaret på flera hållbarhetsutmaningar

                                   Mats Eklund, professor i industriell miljöteknik och 

                                   föreståndare för Biogas Solutions Research Center

kl 14.30 - 15.00     Fika och Paus

                                    Under föreläsningar och fika är det regionala nätverket för 

                                    kommunala klimatstrateger med, även de viktiga aktörer 

                                   med värdefull inputs till hur kommunerna kan och bör jobba 

                                   med frågor kring matavfall och energifrågor.

kl 15.00 - 17.00     Dialog

                                    Hur tar vi tillvara på matavfallet och nyttjar synergierna med

                                    lantbruket och det lokala energisystemet?

Praktisk information

När: onsdagen den 18 maj kl 12-17

Var: Rena Hav, Kungshamn

Anmälan: via länken

Register now