Anmäl dig nu / Register now

24-26 oktober 2023Hotell Wilhelmina

Välkommen till Blå mats årsmöte 2023

In English below

Det går inte längre att anmäla sig till årsmötet här. Kontakta oss gärna via info@bluefood.se om du vill anmäla dig sent så återkommer vi med besked.

Blå mats nästa årsmöte kommer att äga rum i Vilhelmina, 24 till 26 oktober.

Forskning och företag

Vi har börjat arbeta med programmet och du kommer att få höra mer om vår forskning, bland annat av våra nu 10 unga forskare och de satellitprojekt som finansierats genom Blå mat. Precis som tidigare år kommer flera av Blå mats parter att presentera sin verksamhet och hur de utvecklas genom centrumbildningens forskning.

Program på webben

Du kan se fram emot spännande mötesdagar och studiebesök på fiskodling, kläckeri och förädlingsindustri. Programmet kommer att uppdateras löpande fram till årsmötet och du kan hitta det på bluefood.se

Representanter för regeringen

I år kommer företrädare för regeringen att delta. Det blir en möjlighet att komma med inspel om näringens behov och möjligheter och att höra hur regeringen resonerar i sjömatsfrågor. 

Lunch, middag och studiebesök ingår

Precis som tidigare står Blå mat för luncher, middagar och studiebesök. Du behöver bara  ta dig till Vilhelmina och ordna boende. För att passa med buss och flyg inleder vi med lunch på tisdagen och avslutar mötet i god tid för att du ska hinna med transport hem på torsdagen.

Boende

Vi kommer att vara på Hotell Wilhelmina som också erbjuder ett förmånligt konferenserbjudande på boende. De håller ett antal rum åt oss fram till 24 september. Uppge att du ska delta i Blå mats årsmöte om du bokar rum där. Anmäl dig så snart du vet att du kan delta och tänk på att antalet rum är begränsat.

Personlig inbjudan - men vi bjuder gärna fler

Inbjudan vänder sig till centrumbildningens parter och alla som är involverade i Blå mat är välkomna att delta. Inbjudan är personlig och om fler från din organisation vill delta kontaktar du oss, så bjuder vi in dem också! Skicka inte din personliga inbjudan vidare.

Welcome to Blue Food's
yearly meeting 2023

It's no longer possible to register for the yearly meeting here. Please contact us at info@bluefood.se if you want to make a late registration and we'll get back to you.

Blue Food's yearly meeting will be arranged in Vilhelmina, from 24 to 26 October. 

Research and enterprises 

We have started working on the programme and you will, among other things, hear more about our research, e.g. by our now 10 young researchers and the satellite projects that have been funded through Blue Food. Just like in earlier years, a number of Blue Food partners will present their activities and how they develop through the centre's research

The program will be published on the web

You can look forward to rewarding meeting days and field trips to a fish farm, a fish hatchery and a processing industry. The programme will be updated continuously and you can find it at bluefood.se.

Government representatives

This year we will be joined by a government representative. That will be an opportunity to contribute with comments on the industry's needs and possibilities and to learn more about the government's views on seafood issues. 

Lunch, dinner and field trips included

Like previous years, Blue Food will cover the cost of lunches, dinners and field trips. You only need to arrange for travel to Vilhelmina and accommodation. We will begin with lunch on Tuesday, to fit with busses and flights, and the yearly meeting will end in time for you to comfortably catch your transport home.

Accommodation

We will be at Hotell Wilhelmina, which also offers a special accommodation price. They will block a number of rooms for us until 24 September. Tell them that you will attend the yearly meeting if you make a reservation there. Register as soon as you know that you will be able to attend, keep in mind that there is a limited number of rooms available.

Personal invitation - but we will happily invite more

The invitation is for the centre's parties and everyone involved in Blue Food is welcome to attend. This invitation is personal but let us know if others from your organisation want to join, so we can send them an invitation! Please don't forward your personal invitation.


Praktisk information

Tid: 24-26 oktober 2023
Plats: Hotell Wilhelmina, Vilhelmina
Språk: Svenska och engelska
Frågor: info@bluefood.se

Sista svarsdatum: 30 september 2023

Practical information

Time: 24-26 October 2023
Venue: Hotell Wilhelmina, Vilhelmina
Language: Swedish and English 
Questions: info@bluefood.se

RSVP: 30 September 2023